به نظر شما بزرگترین مشکل این سایت چیست؟
(68.60%) 260
کمبود مطالب
(5.013%) 19
پویا نبودن اعضا
(11.34%) 43
زیبایی ظاهر سایت
(4.221%) 16
پاسخ ندادن نظرات
(10.81%) 41
به روز نبودن مطالب

تعداد شرکت کنندگان : 379