به نظر شما بزرگترین مشکل این سایت چیست؟
(68.48%) 263
کمبود مطالب
(5.208%) 20
پویا نبودن اعضا
(11.19%) 43
زیبایی ظاهر سایت
(4.427%) 17
پاسخ ندادن نظرات
(10.67%) 41
به روز نبودن مطالب

تعداد شرکت کنندگان : 384