به نظر شما بزرگترین مشکل این سایت چیست؟
(68.96%) 260
کمبود مطالب
(5.039%) 19
پویا نبودن اعضا
(11.40%) 43
زیبایی ظاهر سایت
(4.244%) 16
پاسخ ندادن نظرات
(10.34%) 39
به روز نبودن مطالب

تعداد شرکت کنندگان : 377